Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasına İlişkin Aydınlatma Metni

1- Aydınlatma Metninin Amacı

Bu aydınlatma metninin amacı; CRN Boya Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin (ŞİRKET), veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerin, alınması, işlenmesi, paylaşılması ve ilgili kişinin veri sorumlusuna başvuru hakkı gibi konulara ilişkin politikası hakkında aydınlatma yapılmasıdır.

2- Aydınlatma Metninde Yer Alan Terimler

Bu aydınlatma metninde yer alan;

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,

Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan elektronik postanın nitelikli şekli,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi, anlamına gelmektedir.

3- Şirket Tarafından İşlenebilecek Kişisel Veriler

ŞİRKET tarafından, müşteriler, potansiyel müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçilerle ilgili olarak;

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, adres/lokasyon bilgisi, özlük bilgisi, öz geçmiş bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, müşteri bilgisi, finans bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem bilgisi, pazarlama satış bilgisi, taşınır ve taşınmazların güvenliğine yönelik olarak görsel ve işitsel kayıt bilgileri ve mevzuatta öngörülen diğer kişisel veri türleri işlenebilmektedir.

4- Şirketin Kişisel Veri Elde Edebileceği İşlem ve Faaliyetler

Şirket, yüz yüze, telefonla yapılan görüşmelerden, fiziki veya elektronik ortamda yapılan yazışmalardan, iletişimlerden ve paylaşımlardan, Şirketin destek hizmeti verdiği / aldığı gerçek veya tüzel kişilerden, Şirketin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden, resmi kurum veya kuruluşlardan gelen talep veya bildirimlerden, mevzuat çerçevesinde ve aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmek üzere kişisel veri elde edebilir.

5- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel veriler şirket tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Şirketin, müşterilere, potansiyel müşterilere, çalışanlara, çalışan adaylarına, iş ortaklarına, tedarikçilere ver resmi kurum ve kuruluşlara yönelik kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülerinin yerine getirilmesi,
 • Şirkete ait ürün ve hizmetlerin müşterilere ve potansiyel müşterilere sunulması, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Sipariş alınması, ürün teslimi, mal ve hizmet satın alınması veya satılması, taşınır ve taşınmaz kiralama faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Finans ve muhasebe, vergi ödeme, faturalandırma, tahsilat ve ödeme gibi işlemlerin yapılması,
 • Kayıt ve belgelerin düzenlemesi, yerel ve uluslararası mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirketin bilgi işlem gereksinimleri ile veri depolama/yönetme gereksinimlerinin yerine getirilmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerin alınması, sorun-hata bildirimlerinin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Sahtecilik ve kara para aklama dahil, suçları önlemek, tespit etmek ve soruşturma kapsamında mevzuattan kaynaklanan görevlerin yerine getirilmesi,
 • Ulusal mevzuatta veya iç hukukun parçası haline gelen uluslararası mevzuatta yer alan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

6- Şirket, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen aşağıdaki hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla, ilgili kişinin rızasını almaksızın kişisel verileri işleyebilir:

 • Kişisel veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kişisel veri işlemenin, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin, Şirketin, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel verinin, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

7- Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amacı

Toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere ve Kanun tarafından öngörülen kural ve kaidelere uygun olarak, aşağıdaki gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilecektir:

 • ŞİRKETİN iş ortakları, tedarikçileri, hissedarları,
  Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlar, idari merciler ve yasal merciler,
 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi konusunda şirketin hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişiler, program ortağı kurum ve kuruluşlar, elektronik posta veya mesaj servis sağlayıcıları, gönderim/alım yapılan karga firmaları

8 – İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişinin (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) kişisel verilerin işlenmesi konusundaki taleplerini aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmesi durumunda ŞİRKET, niteliğine göre, talebe en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap verecektir. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilesinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verisinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verisinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunun silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verisinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verisinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

9- İlgili kişinin Şirkete başvurma yöntemi

İlgili kişi, Kanunun 11. maddesinde belirtilen (yukarıda) hakları kullanma konusunda, Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin1 4. ve 5. maddeleri gereğince aşağıdaki yöntemlerle şartıyla Şirkete başvurabilir:

 • Başvuru Türkçe ve yazılı olarak yapılır.
 • Başvuru fiziki ortamda posta veya kargo yoluyla Şirketin aşağıda belirtilen adresine gönderilebileceği gibi, ilgili kişi tarafından bizzat elden teslim yoluyla yapılabilir.
 • Başvuru, (varsa) ilgili kişinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden Şirketin aşağıdaki KEP adresine e-posta göndermek suretiyle yapılabilir.
 • Eğer ilgili kişi, daha önce kendi e-posta adresini Şirkete bildirmişse ve bu adres Şirketin veri sisteminde yer alıyorsa, ilgili kişi bu e-posta adresini kullanarak da Şirkete başvurabilir.

10- Başvuruda yer alması zorunlu olan bilgiler

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5/2. maddesi gereğince; başvuruda aşağıdaki bilgiler yer alması zorunludur:

 • İlgili kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise (kağıt ortamında) imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.
 • Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

11- Başvurunun yapılmış kabul edileceği tarih

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5/4-5. maddesi gereğince;

 • Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
 • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

12- Şirketin ilgili kişinin kimliğini doğrulama ve sadece ilgili kişiyle alakalı konularda bilgi verme yetkisi

Şirket, başvurulara cevap vermeden önce başvuranın ilgili kişi olup olmadığını tespiti için, kimlik doğrulama hakkı saklıdır.

Şirket, başvurulara cevap verirken, sadece ilgili kişiyle alakalı konularda bilgi sağlayacak olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi vermesi söz konusu değildir.

13- Şirketin Adres Ve İletişim Bilgileri

Başvuruda, Şirketin aşağıdaki adres ve iletişim bilgileri kullanılabilir:

CRN Boya Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres : Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Kale Mah. Kılıçlar Caddesi No:10 Kestel / BURSA

Tel : (0224) 372 50 23

E-posta : info@crnboya.com.tr

KEP adresi : crnboya@hs01.kep.tr