Polimerler

Atık Su Polimerler

Su Kimyasalları

Bazı özel polimerler; iyon tutma, şelat yapma, disperge etme özelliklerine sahiptirler. Ayrıca koagule ve floklama yapmak için kullanılabilirler. Bu özellikleri polimerlerin buhar kazan sistemlerinde, soğutma kulelerinde, türbinlerde, jeotermal ve petrol sondaj kuyularında özellikle atık su geri kazanamında geniş kullanım alanına sahip olmalarını sağlar.

CRN Kimya ürettiği bir dizi polimerle bütün bu sektörlerde hizmet vermektedir

Polimerler

İNORGANİK KOAGÜLANTLAR

Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN DECOLOR KPİnorganik koagülantlar  içme suyu kaynaklarına veya atık suya  ilave edildiklerinde safsızlıkları absorbe eden  metal çökeltiler  oluştururlar (sweep-floc mekanizması).  Gelişmiş adsorpsiyon karakterleri olan, çok yüklü polinükleer kompleksler oluşturma kabiliyetine sahiptirler. Genellikle gıda ve meşrubat üretimindeki atık suların koagülasyonu, yağlı suyun arıtımı, belediye içme suyunun artımı, ters osmoz ön işlemleri, kanalizasyon tesislerinde fosfat giderimi vb. için kullanılırlar. CRN Kimya CRN DECOLOR CP serisi inorganik koagülantları ile ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.

ORGANİK KOAGÜLANTLAR

Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN DECOLOR SACRN DECOLOR serisi, esas olarak boyahane atıklarının renginin giderilmesinde (%50-%99) etkili olmakla birlikte tüm geleneksel koagülant uygulamalarında kullanılmaktadır. Kimyasal oksijen ihtiyacını azaltır, KOİ( 550-%80) , BOİ ve AOX değerlerini iyileştirir, askıdaki katı madde miktarını minimize eder, bulanıklığı azaltır ve çamur sedimentasyonunu hızlandırır. Bu renk gidericiler, yasal olarak gerekli arıtma çıkış suyu parametrelerini gerçekleştirebilmek  için kullanılan katyonik koagülantlardır
CRN POLYAMINE SP
POLİAMİNLER, su berraklaştırma, yağ-su emülsiyonlarını ayırma, renk giderme, kauçuk tesislerinde lateks koagülasyonu, tavuk kesimhaneleri gibi et proses tesislerindeki atıklarının arıtımı, kağıt hamuru ve madencilik endüstrilerinde elektrokimyasal yük nötralizasyon ajanları olarak kullanılan kuaterner katyonik polimer koagulantlardır. Poliaminler, uygulama sonucu minimum miktarda çamur bıraktıkları için tercih edilmektedirler. Poliaminler inorganik koagülantların  yerine kullanılabilen yegane organik koagülantlardır.  CRN bu alanda en iyi hizmeti verebilmek için CRN POLYAMINE SP serisini üretmektedir.
CRN PDC Serisi
POLİDADMAK’lar, yüksek pH ve klor stabilitesine sahip, uzun raf ömürlü organik koagülantlardır. Bazı ülkelerde içme suyunun arıtılmasında onaylanan yegane polimer olarak kullanılmaktadırlar. Kozmetikte kondisyoner ajanı, zararlı anyonik kolloidler için nötralizasyon ajanı ve su arıtımında kullanılan polielektrolitlerin üretiminde akrilamid monomeri  ile birlikte reaktant olarak kullanılırlar. POLİDADMAK’lar, kağıt imalatında geçici ıslak mukavemet (wet-strength) ve proses kondisyoneri ve yine kağıt endüstride AKD tutkallama kimyasalı üretiminde kullanılmaktadır. POLYDADMAK’lar mineral işlemede, tekstil boyamalarında ve ayrıca tekstilde formaldehit içermeyen fiksatör olarak da kullanılmaktadır. Atık arıtımında iyi çamur susuzlaştırma ajanlarıdır. CRN polidadmak olarak CRN PDC Serisi ile hizmet vermektedir

POLİELEKTROLİT FLOKÜLANTLAR

Flokülantlar, 400.000’e kadar monomerik birim içeren, yüksek polimerizasyon dereceli hidrofilik polimerlerdir. Genellikle,diğer birkaç monomerle birlikte  akrilamid monomerinden homo-polimer veya ko-polimer olarak  anyonik veya katyonik yüklü  üretilmektedirler. Endüstriyel atık ve içme suyu arıtımında, belediye kanalizasyon ve madenlerin arıtılmasında kullanılırlar.

ANYONIK POLİELEKTROLİTLER

Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN APOL 2600
(düşük ve orta şarjlı)

Bu flokülantların anyonik karakteri, katyonik koagülantların oluşturduğu flok ağırlığının ve hacminin artmasına neden olur. Sedimantasyonu kolaylaştırır ve hızlandırırlar.
CRN APOL 2800
(yüksek şarjlı)
CRN KİMYA, CRN APOL serisi ile anyonik polielektrolit olarak hizmet vermektedir.

KATYONİK POLİELEKTRLİTLER

Katyonik koagülantlar esas olarak, stabilizasyonu bozulmuş emülsiyon da bulunan flok ve parçacıkların koagülasyonunu artırarak çamur susuzlaştırma ve su arıtma için kullanılır ve askıda katı maddelerin hızlı bir şekilde çökelmesine olanak tanırlar. Kağıt, çelik, şeker ve madencilik endüstrilerinde kullanılırlar. CRN, katyonik polielektrolit olarak CRN CPOL serisi ile hizmet vermektedir.

Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN CPOL 3800
(düşük şarjlı)

CRN CPOL 4000
(orta şarjlı)
CRN CPOL 5000
(Yüksek şarjlı)

NONİYONİK POLİELEKTROLİTLER

Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN NPOL 6000Non-iyonik koagülantlar esas olarak akrilamidin homopolimerleridir. Endüstriyel atık su operasyonları ve cevher arıtmalarının yanı sıra taşınabilir su arıtımı için belediye kanalizasyonlarının arıtılmasında kullanılırlar. Bu doğrultuda CRN KİMYA, CRN NPOL 6000 serisini sunmaktadır.